Svendborg KammermusikforeningVEDTÆGTERVedtægter
for
Svendborg Kammermusikforening

1.
Foreningens navn er SVENDBORG KAMMERMUSIKFORENING.
Foreningens hjemsted er Svendborg.
Foreningens formål er at videreføre den i 1918 grundlagte kammermusikforenings virke til fremme af kendskabet til og interessen for musikken, såvel ældre som nyere, fortrinsvis ved afholdelse af koncerter.

2.
Medlemmerne tegner et abonnement, som er gyldigt, når kontingentet er betalt.

3.
Foreningen ledes af en blandt medlemmerne valgt bestyrelse bestående af 4 til 6 medlemmer, idet bestyrelsen fastsætter antallet. Valget er gældende for 2 år, og halvdelen af medlemmerne afgår på skift hvert år på den ordinære generalforsamling. På den ordinære generalforsamling vælges desuden 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år ad gangen.

4.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden, er til stede. Har formanden forfald, træder næstformanden i dennes sted.
Bestyrelsen forpligtes ved underskrift af formanden sammen med yderligere et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura til bank.

5.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Hvert medlem af foreningen har stemmeret med 1 stemme. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til 1 andet medlem. Intet medlem kan stemme på mere end 2 andre medlemmers vegne.

6.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens aflæggelse af regnskab for det forløbne år og forelæggelse af budget for den kommende sæson.
4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller andre medlemmer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

7.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller det forlanges af mindst 25 medlemmer, der skal angive dagsorden for den ønskede generalforsamling. Generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat.

8.
Generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved avertering i den lokale presse og på foreningens hjemmeside.

9.
Beslutninger på generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed.
Til ændring af vedtægterne eller beslutning om ophævelse af foreningen kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Såfremt forslaget vedtages, men det fornødne antal stemmer ikke er til stede, indkaldes til en ny generalforsamling inden en måned, hvor forslaget kan endeligt vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

10.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af regnskab og budgetter og har pligt til at give revisionen alle ønskede oplysninger.
Bestyrelsen forvalter foreningens indtægter og formue, men hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

11.
Såfremt foreningen opløses, skal foreningens eventuelle formue anvendes til kulturelle formål efter nærmere samråd med Svendborg Musikråd.

Således vedtaget på generalforsamling den 14. april 2016

Underskrevet:

Jørgen Lundby
(formand)

Inger Allan
(næstformand)

Jeff Levin Westh
(kasserer)

Ole Wagner
(sekretær)

Tore Bjørn Larsen

Ole Jeppesen